Tekstovi i slike

Tekstovi i slike
Fiat

Sunday, March 23, 2008

Literatura

Likovne i primijenjene umjetnosti

ADIŽES, Isak „Menadžment za kulturu“, Asee, Graph Style, Novi Sad, 2008.
ARGAN, G.C. „Studije o modernoj umetnosti“, Nolit, Beograd, 1982.
ARGAN, Đulio Karlo „Moderna umetnost 1“, Clio, Beograd, 2004.
ARGAN, Đulio Karlo „Moderna umetnost 2“, Clio, Beograd, 2005.
ARNHAJM, Rudolf „Vizuelno mišljenje (Jedinstvo slike i pojma)“, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1985.
ARNHAJM, Rudolf „Za spas umetnosti“, Studentski kulturni centar, Beograd, 2003.
ARNHAJM, Rudolf „Umetnost i vizuelno opažanje“, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1981.
BAGNAL, Brajan „Crtanje i slikanje“, Jugoslovenska knjiga, Beograd, 1999.
DENEGRI, Ješa „Umetnička kritika u drugoj polovini XX veka – Od modernizma do postmodernizma“, Svetovi, Novi Sad, 2006.
DOXIADIS, C. A. „Ekumenopolis – Naselje budućnosti“, Savez studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1970.
DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ, Milena, DRAGOJEVIĆ, Sanjin „Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima“, CLIO, Beograd, 2005.
DŽENSON, Horst Voldemar „Istorija slikarstva za mlade“, Jugoslavija, Beograd, 1969.
FORTY, S. „The World of Art“, PRC Publishing LTD, London, 2000.
GARDNER, Helen „Umetnost kroz vekove“, Matica srpska, Novi Sad, 1967.
GRABAR, Andre „Vizantija“, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1969.
HUJDUROVIĆ, Namik „Aranžiranje i dekorisanje u trgovini“, Privredni pregled, Beograd, 1976.
ILIĆ, Miloš „Sociologija kulture i umetnosti“, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
„Izvori moderne arhitekture i dizajna“, Jugoslavija, Beograd, 1972.
KELER, Hajnc „Rimsko carstvo“, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1970.
„Muzej Stedelijk Amsterdam na Ušću“, MSUB, Publikum, Beograd, 2004.
NELSON, Robert S, ŠIF, Ričard „Kritički termini istorije umetnosti“, Svetovi, Novi Sad, 2004.
OLIVA, Akile Bonito „Moderna umetnost 3“, Clio, Beograd, 2006.
PRETE, M.K, DE ĐORĐIS, A. „Istorija umetnosti“, MK Panonia, Novi Sad, 2004.
RID, Herbert „Istorija modernog slikarstva“, Izdavački zavod Jugoslavija, Beograd, 1963.
ŠEFOLD, Karl „Klasična Grčka“, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1973.
TURINSKI, Živojin „Slikarska tehnologija“, Univerzitet umetnosti, Beograd , 1990.
VALTER, Ingo F. „Van Gog“, Taschen, IPS, Beograd, 2001.

Opšte

APINJANEZI, Ričard, ZARATE, Oskar „Frojd za početnike“, Hinaki, 2004.
ARMSTRONG, Karen „Kratka istorija mita“, Geopoetika, Beograd, 2005.
„Dvor na Uni. Od prijeslavenskog doba do naših dana“, Skupština općine Dvor na Uni,
1991.
„Enciklopedija za mlade“, Larousse, srpsko izdanje: ITP „Zmaj“, Novi Sad, 1999.
FLETCHER, Keith „Upravljanje marketingom i informaciona tehnologija“, Clio, Beograd, 2003.
GRLIĆ, Ljubiša „Enciklopedija jestivog samoniklog bilja“, August Cesarec, Zagreb, 1986.
HEMINGVEJ, Ernest „Kome zvono zvoni“, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1989.
HEMINGVEJ, Ernest „Zbogom oružje“, Mladost, Zagreb, 1952.
HOMER „Ilijada“, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1987.
JOHNSON, Deborah G.“Kompjuterska etika“, JP Službeni glasnik, Beograd, 2006.
KANT, Imanuel „Logika“, Neven i Feniks, Beograd, 2008.
KUN, N.A. „Legende i mitovi stare Grčke“, Dečja knjiga, Beograd, 2002.
LAMPIĆ, M. „Mali rečnik tradicionalnih simbola“, Libretto, Beograd, 2000.
LAUSCH, Erwin „Manipuliranje mozgom“, Stvarnost, Zagreb, 1976.
MARCON, Elena, MONGINI, Manuel „Sve životinje sveta“, IKP Evro, Beograd, 2000.
MIHALJEVIĆ, Gavrilo „Ekonomija i grad“, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1992.
OSTOJIĆ, M. Sergej „Sportski suplementi“ (Vademekum), Lama d.o.o. Beograd, 2002.
PETRONIJEVIĆ, Branislav „Predavanja iz istorije filosofije“, Plato, Beograd, 2002.
PLATON „Država“, BIGZ, Beograd, 2002.
PLATON „Ijon, Gozba, Fedar“, Kultura, Beograd, 1970.
ROT, Nikola „Opšta psihologija“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.
SCHOPENHAUER, Arthur „Paraneze i maksime“, Neven i Feniks, Beograd, 2006.
„Sveto pismo“, prevod: Đ. Daničić, V. Karadžić, Biblijsko društvo, Beograd, 2001.
ŠILIĆ, Čedomil „Šumske zeljaste biljke“, IP Svjetlost Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.
TUKIDID „Povijest Peloponeskog rata“ (fototipsko izdanje), Dereta, Beograd, 1991.
VAJNINGER, Oto „O krajnjim životnim svrhama“, Paideia, Beograd, 1997.
ZAK, Viktorija „20 000 tajni o čaju“, Alnari, Beograd, 2000.

No comments: